• חוקי עזר ליבנה


חוק עזר ליבנה (הוצאת אשפה) (תיקון), התשע"ה-2015 (תיקון), התשע"ו-2016
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים על ידי המועצה המקומית יבנה
חוק עזר ליבנה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ג-2013
חוק עזר ליבנה (אגרת תעודה ושירות), התשס"ג-2002
חוק עזר ליבנה (אספקת מים), התשנ"ו1996
חוק עזר ליבנה (אספקת מים), התשנ"ו1996
חוק עזר ליבנה (ביוב), התשס"ז-2006
חוק עזר ליבנה (הוצאת אשפה), תשל"ח1978
חוק עזר ליבנה (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ה-2004
חוק עזר ליבנה (הצמדה למדד), התשס"א-2001
חוק עזר ליבנה (הריסת מבנים מסוכנים), התשס"א2000
חוק עזר ליבנה (חזירים ובשר חזיר), תשי"ח1958
חוק עזר ליבנה (מודעות ושלטים), התשס"ב-2001
חוק עזר ליבנה (מיחזור), התשע"א-2011
חוק עזר ליבנה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשס"ב-2002
חוק עזר ליבנה (מניעת רעש), התשס"ב-2002
חוק עזר ליבנה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשכ"ח-1968
חוק עזר ליבנה (רחצה בבריכות שחיה), התשס"ב-2002
חוק עזר ליבנה (שחיטת עופות), התשכ"ח-1968
חוק עזר ליבנה (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה), התשמ"ח1987
חוק עזר ליבנה שירותי שמירה
תיקון חוק עזר אשפה קובץ תקנות
חוק מניעת מפגעים התשכא-1961
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד 1984
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 11992
תקנות למניעת מפגעים(רעש בלתי סביר) התשן-1990
חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים התשסג-2002
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים התשסה-2005

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2013 © All rights reserved